Wat doen wij

We bieden ondersteuning bij vragen en problemen rondom de ontwikkeling en het gedrag van kinderen tot 18 jaar. Deze ondersteuning kan bestaan uit diagnostiek of behandeling of een combinatie van beide. 

Behandeling

Naast diagnostiek bieden wij ook individuele behandeling met de hulpvraag van het kind of de jongere als uitgangspunt. De behandeling vindt plaats met het kind of de jongere al dan niet parallel aan gesprekken met ouders waarin de aanpak van het probleem wordt besproken. Met kinderen wordt er op een speelse manier gewerkt, binnen de één op één situatie, die past bij de ontwikkelingsfase van uw kind. Met jongeren worden er veelal gesprekken gevoerd en oefeningen meegeven, die thuis worden uitgevoerd. Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken omdat wij van mening zijn dat het kind en de ouders elkaar positief kunnen beïnvloeden, want hulpvragen staan nooit los van de omgeving van het kind. 
Ook is het mogelijk dat ouderbegeleiding of psycho-educatie een onderdeel is van het te doorlopen traject. Er wordt bij alle behandelvormen gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijk goed onderbouwde methodes.

Methodieken:

Cognitieve gedragstherapie (9-18 jaar) wordt ingezet bij een breed scala aan klachten. Uw kind leert hierbij niet in negatieve gedachten te blijven hangen.
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR (vanaf 6 jaar). Dit is een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma, gepeste kinderen, angstige kinderen en zelfbeeldversterking. Voor meer informatie zie: www.emdr.nl
 
Aandachtstraining Braingame Brian (8-12 jaar) is een training op de computer die na een introductie bijeenkomst thuis uitgevoerd kan worden en vanuit de praktijk op afstand wordt begeleid. De training richt zich op een aantal cognitieve vaardigheden. De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, doordacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. 
 
Oplossingsgerichte therapie Kids’ Skills (4-12 jaar) is een erkende methode om oplossingsgericht te werk te gaan, waarbij problemen worden omgezet in vaardigheden.

Psycho-educatie (bijvoorbeeld bij ADHD, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid). Psycho-educatie is uitleg geven over de classificatie. Dit kan zowel aan ouders als aan het kind/de jongere geveven worden. Het kind of de jongere leert zichzelf hierdoor beter begrijpen en gedrag te herkennen, dit zorgt voor minder frustratie en onbegrip. 

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken, waarna de besproken aanpak thuis zelfstandig wordt uitgevoerd. In de ouderbegeleiding is aandacht voor het omgaan met de problemen van uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. U krijgt handvatten bij de aanpak van uw kind. Daarnaast wordt u bewust van eigen emoties en processen die een rol spelen bij de opvoeding. 
Eerst wordt gekeken welke situaties moeilijk zijn (bv. het op tijd naar school gaan). Vervolgens wordt samen met de ouders nagedacht over hoe deze situaties aangepakt kunnen worden, vanuit de problematiek van het kind, zodat er minder problemen thuis zijn. Samenwerking met ouders, is in feite de kortste weg naar hulp voor uw kind.
 
Omdat ieder kind weer anders is, worden vaak verschillende behandelmethoden gecombineerd. Hierbij stemmen we goed af op de hulpvraag van uw kind en gezin.

Brain Blocks: (4-18 jaar) Brain Blocks is een manier van reflecteren, gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Er wordt gewerkt met ’beelden’, waardoor het gemakkelijker wordt voor het kind/de jongere inzicht te krijgen in zijn of haar eigen ervaringen en die van anderen. Door het verkregen inzicht wordt het mogelijk om uiteindelijk tot anders denken, handelen en voelen te komen. Voor meer informatie zie: https://www.brainblocks.com/informatie/

Acceptance and Commitment Therapy (4-18 jaar) is een vorm van therapie waarbij kinderen en jongeren leren om mee te bewegen met dat wat het leven biedt - goed of slecht - en dus psychologisch flexibel te zijn. ACT4kids leert kinderen en jongeren hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen te nemen zoals ze zijn. Je bent namelijk al precies goed, zoals je bent! Dat wat je doet, kan soms niet altijd handig zijn voor jezelf en dat kun je veranderen als je dat wilt. Voor meer informatie zie: https://www.act4kids.nl