Privacy policy Praktijk Ontdek!

Praktijk Ontdek! hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy en die van uw kind(eren) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Ontdek! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren);
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren), u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Ontdek! zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren). Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, hier vragen over heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de gegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Ontdek! verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoeren van werkzaamheden in de basis ggz en jeugd ambulant.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Ontdek! de volgende persoonsgegevens van u en/of uw kind(eren) vragen:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • Adres, Postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • School en schoolloopbaan;
 • Contactpersoon school;
 • Naam verwijzer (wijkteam, huisarts of jeugdarts);
 • Etnische afkomst;
 • Religieuze opvatting of overtuiging;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens over seksuele geaardheid;
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen;
 • Documentnummer identiteitsbewijs of paspoort;
 • BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) worden door Praktijk Ontdek! opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het scoren van psychologische vragenlijsten en testen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind(eren) te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen/buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU. De enige uitzondering is het programma van uitgever Pearson (Q-Global). Deze gegevens worden opgeslagen in Canada. In Canada wordt overeenkomstig de Europese normen de privacywetgeving gehandhaafd. Zie hiervoor ook: http://www.helloq.nl/faq-q-interactive/

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Ontdek! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle werknemers die namens Praktijk Ontdek! van uw gegevens en/of die van uw kind(eren) kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We maken gebruik van een eigen netwerk, waar geen gasten op kunnen;
 • Wij hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens en/of die van uw kind(eren)

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Download hier onze privacy policy als pdf-bestand