Kwaliteitsstatuut

In dit document staat aangegeven wat er geregeld is op het terrein van kwaliteit en verantwoording om goede zorg binnen de Jeugdwet te kunnen verlenen. 

Kwaliteitsstatuut GGZ

I. ALGEMENE INFORMATIE

1.Gegevens GGZ-aanbieder
Orthopedagogenpraktijk Ontdek!
Rijksstraatweg 64 – 101
4191 SG Geldermalsen

Telefoonnummer: 06-21580264
info@praktijkontdek.nl
www.praktijkontdek.nl
KVK: 61281204

Regiebehandelaar: mw. drs. M. Welle
BIG registratie: 49919398025 : Orthopedagoog/ GZ- Psycholoog
AGB-code praktijk: 94062631
AGB-code regiebehandelaar: 94101887

KVK : 61201204

2. Werkzaam in:
Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, Basis-GGZ.

3. Aandachtsgebieden
Cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:
Wij verzorgen handelingsgericht diagnostiek op het gebied van:

 • Intelligentie (o.a. hoogbegaafdheid)
 • Gedragsproblemen
 • Sociaal emotionele problemen
 • Ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, autisme)
 • Angstproblemen
 • Sociaal inzicht/sociale vaardigheden
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Zelfbeeld

Tevens verzorgen we behandeling, middels diverse wetenschappelijk onderbouwde methodieken, aan kinderen en jongeren. Hierbij is het mogelijk dat psycho-educatie en/of ouderbegeleiding gegeven wordt. 

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

mw. drs. M. Welle, Orthopedagoog, GZ- Psycholoog

mw. drs. J. Greuters, Orthopedagoog

mw. drs. M. Graave, Orthopedagoog

mw. drs. C. Crooijmans, Orthopedagoog

mw. drs. F. van Cuijlenborg, Ortohopedagoog

5. Professioneel netwerk

 1. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
  sociale wijkteams,
  huisartsenpraktijken, artsen en Praktijk Ondersteuners Huisarts (POH’s),
  jeugdartsen,
  gezinstherapeuten,
  remedial teachers, 
  psychiaters (buiten de praktijk),
  collega psychologen en orthopedagogen (binnen en buiten de praktijk),
  GGZ-instellingen als ProPersona en Karakter,
  PsyZorg Rivierenland

 2. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) daarvoor geen toestemming geeft.
  overleg over aanmelding en terugrapportage naar de verwijzer
  overleg met de verwijzer bij verergering van de klachten
  op- of afschaling van de zorg
  psychiatrische consultatie
  overleg met andere hulpverleners bij gezamenlijke cliënten
  bij niet matchen van de zorgvraag bij de praktijk
  collegiale consultatie

 3. Cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de huisartsenpost.
  In de regio Rivierenland kan de crisisdienst worden ingeschakeld door een huisarts of de huisartsenpost. Wanneer er buiten kantoortijden sprake is van een crisis, kan er contact worden opgenomen met de huisartsenpost. Deze kunnen vervolgens doorverwijzen naar spoedeisende hulp of acute dienst van Pro Persona. Hierover zijn afspraken gemaakt middels een samenwerkingsovereenkomst. 

6. Contracten met gemeenten en de vergoeding van verzekerde zorg
Ik heb een contract met de volgende gemeenten:

In de regio Rivierenland heb ik met de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel een contract voor vergoede psychologische zorg afgesloten.

In de regio Noordoost-Brabant heb ik met de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Mill & St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Vught een contract voor vergoede psychologische zorg afgesloten. 
 
7. Behandeltarieven

 1. Indien het gaat om verleende zorg in het kader van de Jeugdwet, vergoed de gemeente de zorg.

 2. Ik hanteer voor niet-vergoede zorg en zelfbetalers een tarief van € 90,00 per uur. Voor de overige tarieven zie de pagina tarieven op de website.  

 3. Mijn tarief voor no show, als de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) de sessie niet tijdig heeft afgezegd, bedraagt € 90,00 per uur.  

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van de NVO
Daarnaast houd ik me aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collega’s met als doel de behandeling te optimaliseren.

9. Klachten en geschillen regeling
Mijn cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen met klachten of geschillen in eerste instantie bij mijzelf terecht. Als we daar niet uitkomen kan de cliënt terecht bij de geschillencommissie van mijn beroepsvereniging (NvGZP). Voor meer informatie zie de pagina klachten op de website.  
 
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 1. Cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij de overige collega’s van mijn praktijk. Zie punt 4. Samenstelling van de praktijk. Deze collega’s zijn te bereiken via het praktijknummer 06-21580264.

 2. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: ja.

II. Het behandelproces - het traject dat de client in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de website op de pagina wachttijden en kunnen deze telefonisch of per e-mail opvragen.
 
12. Aanmelding en intake

 1. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:
  Cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) kan zich telefonisch (06-21580264) of per e-mail (info@praktijkontdek.nl) aanmelden.

  Na de aanmelding wordt door mij een afspraak gepland. Cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail voor het intakegesprek. Tevens wordt in het algemeen verzocht om voorafgaand aan het intakegesprek een aanmeldformulier in te vullen.

  De cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) dient zichzelf bij het intakegesprek te legitimeren middels een ID-kaart, rijbewijs of paspoort. De cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) dient, indien de huisarts deze aan hen heeft gegeven, de verwijsbrief mee te nemen naar het intakegesprek.  De verwijsbrief dient aan een aantal eisen te voldoen, te weten: naam huisarts, AGB-code huisarts, handtekening huisarts, datum brief, BSN-nummer van cliënt, er dient in te staan om welke vorm van GGZ hulp de huisarts denkt dat gaat.

  Tijdens het intakegesprek worden de klachten en de (relevante) voorgeschiedenis in kaart gebracht. Daarnaast kan met behulp van vragenlijsten gekeken worden naar de aard en de ernst van de klachten. Indien passende hulp geboden kan worden, wordt er een behandelovereenkomst opgesteld. De cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) kan  dan aangeven of hij/zij akkoord gaat middels handtekening en de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) kan aangeven of hij/zij akkoord gaat met het delen van informatie over de klachten en behandeling met de verwijzer. Ook kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) aangeven of hij/zij akkoord gaat met het opvragen van informatie over eerdere behandelingen of bij andere informatiebronnen die van belang kunnen zijn.

 2. Ik verwijs de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s): ja.

13. Diagnostiek
De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: mw. drs. M. Welle.
Generalistische Basis GGZ
Kwalificatie 9406
Omschrijving: GZ-psycholoog
Bij het diagnostisch proces kunnen medebehandelaars betrokken zijn. Zie punt 4. Samenstelling van de praktijk.

14. Behandeling

 1. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) opgesteld door mw. drs. M. Welle.
  Generalistische Basis GGZ
  Kwalificatie 9406
  Omschrijving: GZ-psycholoog

 2. Het aanspreekpunt voor de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) tijdens de behandeling is: mw. drs. M. Welle.
  Generalistische Basis GGZ
  Kwalificatie 9406
  Omschrijving: GZ-psycholoog

 3. De cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling: ja.

 4. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) daarvoor geen toestemming geeft: ja.

 5. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) - diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

  Tijdens de tussentijdse evaluatiegesprekken na 5 tot 10 sessies, afhankelijk van de aard en duur van de behandeling, wordt de voortgang besproken en de nog openstaande vragen in kaart gebracht, totdat het einddoel in zicht is. Cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) kan tussentijds altijd contact opnemen met de behandelaar indien er vragen met betrekking tot het beloop van de behandeling zijn. Hiervan is cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) bij het intakegesprek op de hoogte gesteld.  

 6. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk op de volgende wijze uitgevoerd:

  Na elke 5 tot 10 sessies, afhankelijk van de aard en duur van de behandeling, wordt de voortgang van de behandeling in een gesprek (middels vragen) aan de orde gesteld om zo het effect van de behandeling in kaart te brengen.   

 7. Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor een periode van 5 tot 10 sessies, afhankelijk van de aard en duur van de behandeling.  

 8. Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) op de volgende manier:

  Bij de afsluiting van een traject wordt cliënt/wettelijke vertegenwoordiger gevraagd om thuis een online evaluatieformulier in te vullen. Daarnaast wordt de tevredenheid bevraagd in het eindgesprek.

15. Afsluiting/nazorg

 1. Ik bespreek met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: ja.  

 2. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) hiertegen bezwaar maakt: ja

 3. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) hier bezwaar tegen maakt: ja.

III Omgang met clientgegevens

 1. Ik vraag om toestemming van de client/wettelijke vertegenwoordiger(s) bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

 2. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan meteriele controle en ik vraag het controleplan op bij de gemeente (bij materiele controle): ja.

IV Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kader van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld. 

mw. drs. M.E. Welle

Geldermalsen, d.d.  01-04-2019