Echtscheidingssituatie

In de praktijk komen regelmatig kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Mocht dat bij u het geval zijn, dan gelden voor u de volgende wettelijke regels. Voordat een kind of jongere tot zestien jaar onderzocht of behandeld kan worden, dienen beide ouders (met ouderlijk gezag) hiertoe schriftelijk toestemming te verlenen. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in onze praktijk helaas niet mogelijk. Wel kunt u in een dergelijke situatie ouderbegeleiding krijgen. 

In een echtscheidingssituatie nemen we ten aanzien van beide ouders een neutraal standpunt in en gaan we ervan uit dat beide ouders recht hebben op informatie over de voortgang van de behandeling van het kind. Zolang nog geen overeenstemming bestaat over alle zaken die voortvloeien uit de nieuwe situatie van gescheiden huishoudens maken we geen schriftelijke of mondelinge verslagen van de gesprekken, noch spreken we een advies uit naar derden. 

Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. In dat geval rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien van de communicatie kan dit ertoe leiden dat de ouder die met het ouderlijk gezag is belast geen of slechts gebrekkige informatie verstrekt aan de andere ouder. Indien sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders zijn we, op grond van de wet verplicht, om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de opvoeding van het kind betreffen.